Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Concurs
13-04-2016 01:59:59
A N U N Ţ

SEMINARUL TEOLOGIC SLOBOZIA
cu sediul în localitatea Slobozia, str. Al. Odobescu, nr. 2
organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de:

SECRETAR SI - ½ NORMĂ
BIBLIOTECAR SI – ½ NORMĂ
MUNCITOR I – 1 NORMĂ


Pentru ocuparea postului, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 23.03.2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
• au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
• cunosc limba română scris şi vorbit.
• au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
• au capacitate deplină de exerciţiu.
• au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
• îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
• nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni.

II. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ IMPUSĂ PARTICIPANTULUI:

- absolvent studii superioare (secretar, bibliotecar) sau studii medii (muncitor)
- vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani
- cunoştinţe operare PC: Windows, microsoft office, internet explorer, aplicaţii specifice EDUSAL, REVISAL, SIIIR (pentru postul de secretar)
- cursuri de iniţiere în biblioteconomie (pentru postul de bibliotecar)
- curs calificare (pentru postul de muncitor)

III. DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta până la data de 30 mai 2016 la secretariatul Seminarului Teologic Slobozia un dosar care va conţine următoarele documente :
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau , după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie;
• curriculum vitae;
• alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului
Documentele vor fi prezentate şi în original pentru verificarea conformităţii copiilor acestora

IV. CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
• Concursul se va organiza la sediul Seminarului Teologic Slobozia, str. Al. Odobescu, nr.2, astfel :
 Selecţia dosarelor 31.05.2016
 Probă scrisă – 06.06.2016, ora 1000
 Interviu – 08.06.2016, ora 1000

• Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Seminarului Teologic Slobozia, în perioada de înscriere;

• Informaţii suplimentare la secretariatul Seminarului Teologic Slobozia, sau la telefon 0243 231796.

Bibliografie :
SECRETAR

1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011
2. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, nr. 5115 / 2014
3. Legea nr. 53 / 2003 – codul muncii, cu modificările şi actualizările ulterioare (Legea 12 / 2015)
4. O.M.E.C.T.S nr. 5565 / 2011 – pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învţământ preuniversitar
5. Legea 63 / 2011 privind âncadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
6. Hotărârea Guvernului nr. 286 / 23.03.2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014
7. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic, aprobate cu Ordinul 5559 / 2011.


BIBLIOTECAR

1. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, nr. 5115 / 2014
2. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare – ORDIN nr. 5.556/2011
3. Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/31.05.2002, republicată în 2005

MUNCITOR

1. Legea nr.319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă - Obligaţiile lucrătorilor
2. Legea nr.307/2006- Legea privind apărarea împotriva incendiilor


Probele concursului constau în:

- Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 31.05.2016, ora 1000
- Depunerea contestaţiilor – 31.05.2016, între orele 1000 - 1200
- Afişarea rezultatelor după contestaţii – 31.05.2016, ora 1400

- Susţinerea unei probe scrise – 06.06.2016, ora 1000
- Afişarea rezultatelor probei scrise – 07.06.2016
- Depunerea contestaţiilor – 07.06.2016, între orele 1000 - 1200
- Afişarea rezultatelor după contestaţii – 07.06.2016, ora 1400

- Interviul – 08.06.2016, ora 1000
- Afişarea rezultatelor - 08.06.2016
- Depunerea contestaţiilor pentru interviu – 09.06.2016, între orele 1000 - 1200
- Afişarea rezultatelor după contestaţii – 10.06.2016, ora 1400
19-02-2019 06:03