Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Concurs secretar/bibliotecar - studii superioare, muncitor - studii medii
21-07-2016 12:29:12

A N U N Ţ


SEMINARUL TEOLOGIC SLOBOZIA

cu sediul în localitatea Slobozia, str. Al. Odobescu, nr. 2
organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de:

SECRETAR SI - ½ NORMĂ
BIBLIOTECAR SI – ½ NORMĂ
MUNCITOR I – 1 NORMĂPentru ocuparea postului, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 23.03.2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
 • au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • cunosc limba română scris şi vorbit.
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • au capacitate deplină de exerciţiu.
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni.

II. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ IMPUSĂ PARTICIPANTULUI:
 • absolvent studii superioare (secretar, bibliotecar) sau studii medii (muncitor)
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani
 • cunoştinţe operare PC: Windows, microsoft office, internet explorer, aplicaţii specifice EDUSAL, REVISAL, SIIIR (pentru postul de secretar)
 • cursuri de iniţiere în biblioteconomie (pentru postul de bibliotecar)
 • curs calificare (pentru postul de muncitor)

III. DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta până la data de 4 august 2016 la secretariatul Seminarului Teologic Slobozia un dosar care va conţine următoarele documente:
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau , după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie;
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului
Documentele vor fi prezentate şi în original pentru verificarea conformităţii copiilor acestora

IV. CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

• Concursul se va organiza la sediul Seminarului Teologic Slobozia, str. Al. Odobescu, nr.2, astfel :
 • Selecţia dosarelor 5.08.2016
 • Probă scrisă – 11.08.2016, ora 1000
 • Interviu – 12.08.2016, ora 1000
• Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Seminarului Teologic Slobozia, în perioada de înscriere;

• Informaţii suplimentare la secretariatul Seminarului Teologic Slobozia, sau la telefon 0243/231.796.

Bibliografie :

SECRETAR
 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011
 2. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, nr. 5115 / 2014 
 3. Legea nr. 53 / 2003 – codul muncii, cu modificările şi actualizările ulterioare (Legea 12 / 2015)
 4. O.M.E.C.T.S nr. 5565 / 2011 – pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
 5. Legea 63 / 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 6. Hotărârea Guvernului nr. 286 / 23.03.2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014
 7. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic, aprobate cu Ordinul 5559 / 2011.


BIBLIOTECAR

 1. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, nr. 5115 / 2014 
 2. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare – ORDIN nr. 5.556/2011
 3. Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/31.05.2002, republicată în 2005

MUNCITOR

 1. Legea nr.319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă - Obligaţiile lucrătorilor
 2. Legea nr.307/2006- Legea privind apărarea împotriva incendiilor


Probele concursului constau în:


- Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 5.08.2016, ora 1000
- Depunerea contestaţiilor – 5.08.2016, între orele 1000 - 1200
- Afişarea rezultatelor după contestaţii – 5.08.2016, ora 1400 

- Susţinerea unei probe scrise – 11.08.2016, ora 830
- Afişarea rezultatelor probei scrise – 11.08.2016, ora 1300
- Depunerea contestaţiilor – 11.08.2016, între orele 1300 - 1500
- Afişarea rezultatelor după contestaţii – 12.08.2016, ora 1600 

- Interviul – 12.08.2016, ora 830
- Afişarea rezultatelor - 12.08.2016, ora 1200
- Depunerea contestaţiilor pentru interviu – 12.08.2016, între orele 1200 - 1400
- Afişarea rezultatelor după contestaţii – 12.08.2016, ora 1600
20-05-2019 04:50