Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Examen de promovare a personalului nedidactic
21-02-2019 03:05:12

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "Sf. IOAN GURĂ DE AUR" SLOBOZIA

cu sediul în localitatea Slobozia, str. Al. Odobescu, no. 2, organizează examen de promovare a personalului nedidactic, conform art. 41 din H.G. nr. 286/2011 -- Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, în data de 11 martie 2019, ora 10:00, la sediul unității.

Examenul de promovare va consta în susținerea unei probe practice.

La examen poate participa personalul contractual nedidactic care îndeplinește următoarele condiții:

  • a obținut calificativul "Foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii trei ani în care s-a aflat în activitate;
  • vechime 3 ani în treapta de salarizare inferioară celei pe care solicită promovarea.

Cererile de înscriere la examenul de promovare se depun la secretariatul unității.

20-05-2019 04:48